เกี่ยวกับ HPTN 083

Home / เกี่ยวกับ HPTN 083

เกี่ยวกับ HPTN 083

cropped-cropped-cropped-cropped-HPTN083-logo_noShadow-1.pngHPTN 083 เป็นการทดลองทางคลินิกครั้งแรกสำหรับยาฉีดระยะยาวที่มีศักยภาพในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การศึกษาจะตรวจสอบว่ารูปแบบการแสดงออกที่ยาวนานของยาเสพติดเพื่อต่อต้านการติดเชื้อเอชไอวีที่ฉีดทุกๆ 8 สัปดาห์สามารถปกป้องผู้ป่วยจากการติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งการใช้ยาต้าน HIV ร่วมกับยาเม็ดชนิดรับประทานเป็นประจำทุกวัน แท็บเล็ตที่เรียกว่า Truvada ประกอบด้วยยาต้าน HIV 2 ชนิด ได้แก่ emtricitabine และ tenofovir disoproxil fumarate (TDF / FTC)

Schema การศึกษา

Division of AIDS, US National Institute of Allergy and Infectious Diseases

การสนับสนุนยาโดย:

    pharma-logos-combined

thThai