HPTN 083
Hãy thử dùng PrEP (dự phòng trước phơi nhiễm)
HPTN 083
Hãy thử dùng PrEP (dự phòng trước phơi nhiễm)
HPTN 083
Hãy thử dùng PrEP (dự phòng trước phơi nhiễm)

MỘT LOẠI NGHIÊN CỨU MỚI

HPTN

CABOTEGRAVIR ĐỂ DỰ PHÒNG TRƯỚC PHƠI NHIỄM

ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU